موتور سیکلت

CG125 S

 مدل : CDI 125 STANDARD

CG125

 مدل :  CDI 125 

CG125 ALU

 مدل :  CDI 125 ALUM RIM

CG150 al

 مدل :  CDI 150 ALUM RIM

CG125 ALU S

 مدل : CDI 125 ALUM SPOKE