Scroll to top

عوامل بالقوه مرتبط با درد زانو در دوچرخه سواران

عوامل بالقوه مرتبط با درد زانو در دوچرخه سواران

● مفصل زانو یکی از آسیب پذیرترین قسمت های بدن در اثر آسیب های شدید است.
● نامناسب بودن دوچرخه ، بی تجربگی یا عدم وجود آمادگی جسمانی قبل از دوچرخه سواری ، و دوچرخه سواری در مسافت های طولانی از جمله عوامل محرک درد زانو است.
● در التهاب کشکک زانو ، زین می تواند بسیار پایین و یا خیلی جلو باشد و توصیه می شود که از تنظیمات پیشگیرانه مانند تنظیم مناسب زین ، استفاده از ارتزها(وسایل طبی) ، تنظیم لوک کفش و کاهش نسبت دنده (به ویژه در شروع) ، استفاده شود.
● بین فاصله نامناسب پدال و درد زانو ارتباط معنی داری وجود دارد. تنظیم دوچرخه تأثیر مستقیمی بر میزان صدمات بیش از حد در دوچرخه سوار رقابتی کوهستانی دارد.
● ارتفاع کم زین با افزایش بار زانو که می تواند باعث درد و آسیب زانو شود، ارتباط دارد. کاهش ارتفاع زین منجر به نیروی فشاری بیشتری در مفصل زانو می شود.
● دوچرخه سواران می توانند زاویه مچ پا و یا لگن خود را از طریق تغییر در فعال سازی و نیروهای عضلانی تغییر دهند، که می تواند بار منتقل شده از طریق مفصل زانو را به حداقل برساند. این مکانیسم افزایش مشاهده شده در بارهای زانو را در صورت انتخاب ارتفاع بسیار کم زین به تعویق می اندازد.
می توان با آمادگی جسمانی، استفاده از لوازم مناسب و تنظیم یا فیت کردن دوچرخه از دردهای زانو جلوگیری کرد.
منبع: واحد تبلیغات شرکت انرژی موتور
ترجمه : سمانه ابراهیمی

Reference: Rico-Bini, R. and Bini, A.F., 2021. Potential factors associated with knee pain in cyclists: a systematic review.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.